18 พฤศจิกายน 2563 สภาธุรกิจไทย-ยุโรป ภายใต้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จัดการบรรยายพิเศษความคืบหน้าการเจรจาจัดทำ FTA ไทย-สหภาพยุโรปและแนวโน้มสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนในภูมิภาคยุโรปแก่ผู้ประกอบการไทย โดยได้รับเกียรติจากนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และนางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ โดยมีนายชัยวัฒน์ โฆวาวิสารัช ประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาธุรกิจไทย-ยุโรป และ ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี กรรมการสภาธุรกิจไทย-ยุโรป ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้อง 802 สภาอุตสาหกรรมฯ

โดยนางอรมนได้เน้นย้ำความสำคัญของการจัดทำ FTA กับสหภาพยุโรป ซึ่งถือเป็นตลาดการค้าและการลงทุนที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย ซึ่งจะทำให้อัตรา GDP การลงทุนและการส่งออกสินค้าไทยขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการพิจารณาสินค้าที่มีศักยภาพของไทยที่สามารถส่งออกไปยังภูมิภาคยุโรปได้ อาทิ อาหารแช่เยือกแข็งประเภทกุ้งและปลาหมึก ทูน่า อาหารสัตว์เลี้ยง เป็นต้น ในขณะนี้ความคืบหน้าการเจรจาจัดทำ FTA ไทย-สหภาพยุโรปอยู่ในขั้นตอนกระบวนการฟื้นการเจรจาซึ่งได้มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยผลสรุปจะมีการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในลำดับถัดไป

ส่วนนางสาวพิมพ์ชนกได้กล่าวถึงความสำคัญของกฎระเบียบทางการค้าด้านมาตรฐานสำหรับสินค้าที่จะส่งออกไปยุโรป อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อมตาม European Green Deal สังคม สิทธิมนุษยชน หลักการจัดการที่ดี ความโปร่งใส ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยุโรปฉบับใหม่ ที่ผู้ประกอบการไทยต้องตระหนัก ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญต่อสถานการณ์ Brexit ซึ่งขณะนี้อังกฤษอยู่ในระยะเวลาเปลี่ยนผ่านการออกจากสหภาพยุโรปจนถึง 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์การค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคยุโรปอย่างแน่นอน

หลังการบรรยายสภาธุรกิจไทย-ยุโรปได้มีการจัดงาน Thailand-Europe Business Council Networking Lunch ซึ่งได้รับเกียรติจาก H.E. Mr. Georg Schmidt เอกอัครราชทูตเยอรมนี H.E. Mr. Lorenzo Galanti เอกอัครราชทูตอิตาลี Mr. Petros Sourmelis อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ คณะผู้แทนสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย Mr. Richard Porter ที่ปรึกษาด้านการค้า สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร และ Mr. Luca Bernardinetti ประธานสมาคมยูโรเปียนเพื่อการค้าและธุรกิจเข้าร่วมการหารือเพื่อส่งเสริมโอกาสการขยายการค้าและการลงทุนในภาคธุรกิจระหว่างไทยและภูมิภาคยุโรป

X
X