วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย พร้อมคณะกรรมการฯ ร่วมแสดงความยินดีและหารือกับนายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป เนื่องจากได้รับตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ ทั้งด้านการผลักดันการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ ณ ห้องรับรองกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้ ได้มีประเด็นการหารือที่น่าสนใจหลายประเด็น อาทิ
• การจัดการนำเข้าวัคซีนเพื่อยับยั้ง COVID-19 จากรัสเซีย
• การจัดทำ Online Platform ที่มีการเข้าถึงของชาวรัสเซียสูง เพื่อสร้างการรับรู้ในสินค้าไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเน้นในสินค้าไทยที่มีศักยภาพสูงในตลาดรัสเซีย เช่น เครื่องสำอาง ยา สมุนไพร และอาหาร
• การส่งเสริมและผลักดันธุรกิจ SMEs ในการเข้าลงทุนในประเทศรัสเซียโดยเน้นสินค้าไทยที่มีศักยภาพ
• การผลักดันด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน
• การถอดบทเรียนจากธุรกิจไทยที่ประสบความสำเร็จในประเทศรัสเซียเพื่อนำบทเรียนดังกล่าวไปเป็นต้นแบบการศึกษาการดำเนินธุกิจให้ประสบความสำเร็จในประเทศรัสเซีย
สำหรับประเด็นความร่วมมือในอนาคตระหว่างสภาธุรกิจไทย-รัสเซียและสถานทูตไทยประจำสหพันธรัฐรัสเซีย อาทิ
– การร่วมมือหรือจับคู่เมืองใหญ่ของแต่ละประเทศ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือกันในระดับท้องถิ่นด้วย
– การพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนด้านการประมงในพื้นที่ในพื้นที่ตะวันออกไกล (far east) ของรัสเซีย เพื่อแก้ไขปัญหาด้านอุปทานเรือประมงของไทยที่มีมากจนเกินไป
– การพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงงานแปรรูปไม้และเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่ในพื้นที่ตะวันออกไกล (far east) ของรัสเซีย เนื่องจากประเทศรัสเซียมีวัตถุดิบมาก
– การจัดหารายชื่อบริษัทจากประเทศรัสเซียที่มีขนาดของบริษัทและศักยภาพทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถเข้าถึงได้ เพื่อจัดทำกิจกรรมในรูปแบบ Business Matching

ทั้งนี้ สภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ยินดีให้ความร่วมมือและช่วยเหลือผลักดันในประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการไทยด้านการค้าการลงทุนในทุกๆ ด้าน ที่เป็นไปได้ เพื่อให้การค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยและประเทศรัสเซียเติบโตไปพร้อมกัน

X
X