เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดพังงา นายจาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการ จังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายนเรศฤทธิ์ขัดธะสีมานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ชุด PPE (Personal Protective Equipment) จานวน 600 ชุด และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจานวน 125 แกลอน รวมมูลค่า 200,000 บาท จากนายพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นายบุญชู แพใหญ่ นายกสมาคมประมงจังหวัดพังงา นายชัยยันต์ ใจเย็น ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา เพื่อนาไปใช้ที่ศูนย์เฝ้าระวังและคัดแยกผู้กักตัว COVID-19 ตลอดจนให้บุคลากรทางการแพทย์ไว้สาหรับสวมใส่เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงานทั้งการตรวจหรือรักษากลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามสถานพยาบาล หรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่างๆ และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดพังงา นายชัยยันต์ใจเย็นกล่าวว่าทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงาได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดพังงาจึงได้จัดซื้อชุด PPEPPE และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือซึ่งถือเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับใช้ป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีกด้วย

X
X