วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายธัญวิทย์ ธรรมสุนทร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ โครงการศึกษาความหมาะสมการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสากรรมต่อเนื่องจากการประมงจังหวัดระนอง เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ จัดโดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง (สอจ.) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เเละผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการกำหนดพื้นที่ดังกล่าว ณ ห้องประชุมเรื่องราษฎร์ โรงแรมทินิดี เเอท ระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

ทั้งนี้ สอจ.ระนอง ได้ว่าจ้างบริษัท เทสโก้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาในโครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรมฯ เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาและจัดหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสม

X
X