(9 ตุลาคม 2563) สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง จัดประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ ณ ร้าน Monkey Tree Garden อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง ประธานกลุ่มจังหวัด ประธานจังหวัด 17 จังหวัด รวมถึงคณะกรรมการบริหาร ส.อ.ท. เข้าร่วมอย่างคับคั่ง

การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวมอบนโยบายสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด พร้อมด้วยนายไพรัตน์ เอื้อชูยศ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นายอภิชิต ประสพรัตน์ ดร.ดารัตน์ ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. เข้าร่วมรับฟังและแจ้งนโยบายของสายงานฯ พร้อมทั้งเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแก่ยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง

ทั้งนี้ นายสมภพ ธีระสานต์ เลขาธิการสภาฯ ภาคกลาง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม “ใจประสานใจในภาคกลาง” เพื่อสานสัมพันธ์สร้างความรู้จักกันระหว่างคณะกรรมการในภาค และเพื่อผลักดันให้สภาอุตสาหกรรมภาคฯ กำหนดแผนงานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างความสามัคคีให้แก่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดในภาคกลาง

โดยสามารถสรุปประเด็นสำคัญ จากการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคฯ ดังนี้

1. แนวทางการดำเนินงาน และการส่งต่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง

2. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง โดยมีกำหนดทั้งหมด 5 ด้านคือ 1) สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม 2) เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย 3) ยกระดับ SMEs และส่งเสริม Made in Thailand 4) เสริมสร้างธรรมาภิบาลความรับผิดชอบต่อสังคม และ 5) ยกระดับทักษะความรู้และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์

3. ชี้แจงขั้นตอนการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

4. นโยบายของสายงานหรือโครงการที่เสนอผลักดัน เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกัน อาทิ สายงานทะเบียนสมาชิก ข้อเสนอพิเศษในการสมัครสมาชิกประเภทสามัญ-โรงงาน ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า การรับรองโรงงานจำพวกที่ 1 ค่าบำรุงเหมาจ่าย 1,500 บาท สายงานสมาชิกสัมพันธ์ แนะนำสิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเพิ่มสมาชิก สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม โครงการความร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมกับสภาฯจังหวัด พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ (Area-based development) โครงการ O.K. Recycle โดยสถาบัน TIPMSE โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นในการจัดตั้งสถานีขนส่งสินค้าของจังหวัดราชบุรี (Pre-feasibility Study)

X
X