สภาอุตสาหกรรมภาคเหนือจัดประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมบรีซฮิลล์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี นายเสรี หอมเกสร ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ ประธานสภาอุตฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานการประชุม นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ ประธานสภาอุตฯ ภาคเหนือ กล่าวเปิดการประชุม โดยได้รับเกียรติจากนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. มอบนโยบาย การกำหนดมาตรฐาน Credit term, AEC Trade Center ให้ผู้ประกอบการแสดงสินค้าฟรี 6 เดือน, การขึ้นทะเบียน Made in Thailand และกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs

ทั้งนี้ เจ้าภาพการจัดประชุมฯ นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ ประธานสภาอุตฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำทีมคณะกรรมการสภาอุตฯ เพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ส.อ.ท. และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ 16 จังหวัด อย่างอบอุ่น

สำหรับแผนงานสำคัญของสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือมีดังนี้
1. การจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม “F.T.I North Expo 2022” วันที่ 28 มกราคม – 6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
2. ความคืบหน้าการดำเนินงานของ 4 กลุ่มจังหวัด – โครงการเชื่อมโยงยกระดับเศรษฐกิจนวัตกรรมอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley), โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ด้านการท่องเที่ยวและชุมชนปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (Northern Smart City), โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน, การผลักดันโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ, การดำเนินโครงการ LIMEC, โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างความมั่นคงทางรายได้และอาชีพให้กับเกษตรกรและแรงงานในพื้นที่ด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ
3. นโยบายหรือโครงการที่เสนอผลักดันเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนร่วมกัน อาทิ สายงานทะเบียนและสมาชิก ข้อเสนอพิเศษในการสมัครสมาชิกประเภทสามัญ-โรงงาน ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า การรับรองโรงงานจำพวกที่ 1 ค่าบำรุงเหมาจ่าย 1,500 บาท ความร่วมมือระหว่างสถาบันรหัสสากลและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในการช่วยเพิ่มรายได้ให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้งนี้ได้แนะนำสิทธิประโยชน์เพื่อช่วยส่งเสริมการเพิ่มสมาชิก ส.อ.ท. โดยมีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่1,2,3 และอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมชี้แจงแผนงานของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะทำร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ โครงการความร่วมมือฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม/คลัสเตอร์ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัด Smart Agriculture Industry (SAI)

X
X