17 พฤศจิกายน 2563 นายกิจก้อง ตันติจรัสวโรดม ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคใต้ มอบหมายให้นายสุรินทร์ สิริชยานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดยสำนักงานสภาพัฒน์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ณ ห้องอรพินธ์ ชั้น 2 โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช

ประเด็นในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้ชี้แจงแนวทางการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีผู้แทนจากจังหวัดชี้แจงรายละเอียดโครงการตามลำดับ ดังนี้ 1.จังหวัดนครศรีธรรมราช 2.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3.จังหวัดพัทลุง 4.จังหวัดชุมพร และ 5.จังหวัดสงขลา

X
X