วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พร้อมด้วย นางสาวเชิญพร กาญจนสายะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต (เลขาธิการกลุ่มอันดามัน) เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต อำภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

การประชุมดังกล่าวเป็นการติดตามเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปด้วยความชอบธรรม เเละเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาพื้นที่ อาทิ ติดตามความก้าวหน้าเรื่องขอรับการสนับสนุนด้านนโยบายในการศึกษาแผนแม่บทยุทธศาสตร์มาริไทม์ ฮับ (Maritime Hub) เป็นต้น

X
X