สมอ. ยกเว้นค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ ลดภาระผู้ประกอบการ

  • กระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ลดค่าใช้จ่ายการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ โดยการออก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563
  • ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ สำหรับ การอนุญาตหรือติดตามผลหลังการอนุญาต กับสมอ. ซึ่งมีอยู่ 2 อัตรา

(ในประเทศ) 10,000 บาท/วัน หรือ 5,000 บาท/ 5 ชั่วโมง/วัน

(ต่างประเทศ) 10,000 บาท/วัน หรือ 5,000 บาท/ 5 ชั่วโมง/วัน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

  • ระยะเวลาการยกเว้นค่าใช้จ่ายฯ วันที่ 16 มิ.ย.63- วันที่ 30 เม.ย. 64
  • มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มอก. ค่าธรรมเนียมใบรับรองระบบงาน และค่าธรรมเนียม

การตรวจสอบโรงงานซึ่งมาตรการดังกล่าว อยู่ในความรับผิดชอบของ สมอ. สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการกว่า 30,000 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 210 ล้านบาท โดย

(นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์)  โฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม

#ผู้ประกอบการ
#ภาคอุตสาหกรรม
#กระทรวงอุตสาหกรรม
#FTIมาตรการการเงิน
#FTICOVID19

X
X