ส่องข้อเสนอโครงการส่งเสริมแรงงาน ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (งบ 400,000 ล้านบาท)

 

วันนี้ คณะอนุกรรมการมาตรการแรงงาน ส... ขอพาทุกท่านมาดูรายชื่อข้อเสนอโครงการที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมแรงงาน ซึ่งสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงานเลขานุการ อยู่ระหว่างการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (งบ 400,000 ล้านบาท)

ชื่อโครงการ

หน่วยรับงบประมาณ

1

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

2

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

3

โครงการการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกในประเทศไทยเพื่อก่อให้เกิด การกระจายความเจริญสู่ชนบทได้อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

4

โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะฝีมือแรงงานด้านอาชีพเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากท่ามกลางสถานการณ์ Covid 19

จังหวัดปัตตานี

5

โครงการพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานหลังพ้นวิกฤติสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

6

โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเพิ่มทักษะฝีมือให้กับประชาชนและนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในอุตสาหกรรม 4.0

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7

โครงการพัฒนาแรงงานรองรับวิถีชีวิตใหม่

จังหวัดสมุทรสาคร

8

ศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานด้านการขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัย

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

9

โครงการการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 มุกดาหาร

จังหวัดมุกดาหาร

10

โครงการบัณฑิตแรงงานประจำอำเภอ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

11

โครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานรองรับความปกติใหม่ (New Normal)

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

12

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

จังหวัดอุบลราชธานี

 

#FTIมาตรการแรงงาน
#FTIโครงการส่งเสริมแรงงาน
#FTIโครงการ4แสนล้าน

X
X