นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้อง 802 ชั้น 8 สำนักงาน ส...ในประเด็นความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากกฎหมาย กฎระเบียบที่มีต่อ      การดำเนินธุรกิจ และแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับคลัสเตอร์ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศ

 

        นอกจากนี้ ทั้ง 2 หน่วยงาน ยังมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กับสภาอุตสาหกรรมฯ โดยเน้นการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค และร่วมส่งเสริมและสนับสนุนระบบ Digital Transformation เพื่อเสริมสร้างด้านความปลอดภัยให้ผู้บริโภคในการตรวจสอบข้อมูลสินค้า การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability system)  ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล GS1 สำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพ อีกด้วย

 

          นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ความสำคัญกับสุขภาพประชาชนเป็นสำคัญ “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจไทยแข็งแรง กระทรวงสาธารณสุขเน้นการขับเคลื่อนนโยบายที่สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน อาทิ การผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมระบบสาธารณสุขของประเทศให้มีความยั่งยืน โดยการสร้าง ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน นอกเหนือจากเป็นการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพตามนโยบายของกระทรวงแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเข็มแข็ง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ

         

          นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวเสริมว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันที่อยู่ในภาวะชลอตัวโดยเฉพาะภาคการส่งออกที่มีอัตราเติบโตที่ลดลง การส่งเสริมเศรษฐกิจโดยการเน้นการผลิต การบริโภคภายในประเทศ จะเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไทย สามารถรอดพ้นจากสถานการณ์ดังกล่าวได้ ดังนั้นการหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจไทย ยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงามโดย ส... ได้นำเสนอนโยบายไปยังกระทรวงสาธารณสุขร่วมผลักดัน นโยบาย Made in Thailand  เน้นการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยเฉพาะการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากผู้ผลิตไทยการสนับสนุนพัฒนามาตรฐานสินค้าไทยให้มีคุณภาพ และการส่งเสริมด้านการตลาด นอกจากนี้ มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ ยุทธศาสตร์ของ ส... อาทิ การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม  การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย การยกระดับ SMEs การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม และ การยกระดับทักษะ ความรู้และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์ โดย ส... ได้มีการนำเสนอประเด็นหารือ ดังนี้

  1. ความร่วมมือในการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อผู้ประกอบการในประเทศ
  2. นโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผลิตได้ในประเทศ (Products Hub ภายใต้โครงการ Medical Hub) ทั้งการส่งเสริมด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรม
  3. กลไกการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันผ่านคณะกรรมการอำนวยการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหา กระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการลงทุนในประเทศ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ส.อ.ท.

โทรศัพท์ 0-2345-1170

 

X
X