• วันที่ 3 ธันวาคม 2562 คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และ ส.อ.ท. เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมดูงานโครงการต้นแบบการบริหารจัดการขยะ (ระยองโมเดลเศรษฐกิจหมุนเวียน : Circular Economy) ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรวังหว้า และศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง พร้อมทั้ง ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ณ วิสาหกิจชุมชนเกาะกก มาบตาพุด จังหวัดระยอง

     

    โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมกิจกรรมฯ อาทิ คุณภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม คุณณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และคุณอดิทัต วะสีนนท์  รองผู้อำนวยการ สศอ.

    ทั้งนี้ การพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เป็นการผลักดันและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การผลิต การบริโภค จนถึงการนำกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบใหม่ และช่วยสร้างสมดุลและความยั่งยืนให้กับธุรกิจ ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของสภาอุตสาหกรรมฯ ในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเติบโตอย่างยั่งยืน

X
X