ส.อ.ท. จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการวาระปี 2563-2565

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดงานประชุมสามัญประจำปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมฯ วาระปี 2563-2565 ภายใต้แนวคิด F.T.I. New Normal โดยมีนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกและผู้สอบบัญชี พร้อมด้วย พญ.อัมพร จิตะพันธ์กุล เลขาธิการ ส.อ.ท. ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ เหรัญญิก ส.อ.ท. และนายอเนน อึ้งอภินันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ส.อ.ท. ร่วมดำเนินการประชุม ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1-3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมกว่า 1,000 คน

ทั้งนี้ ประธาน ส.อ.ท. ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในวาระปี 2561-2563 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ ก่อนที่ประชุมจะแต่งตั้งให้ ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี รองประธาน ส.อ.ท. ดำรงตำแหน่งประธานดำเนินการเลือกตั้ง และนายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. เป็นผู้ช่วยฯ โดย ส.อ.ท. จะประกาศผลพร้อมแจ้งรายชื่อกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภายในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00 น.

นอกจากนี้ ส.อ.ท. ยังจัดให้มีการประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ…. โดยมีนายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชาพิจารณ์ฯ และนายสมชัย เอมบำรุง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายนำชัย เอกพัฒนพานิชย์ รองเลขาธิการ ส.อ.ท. เป็นผู้ดำเนินการประชาพิจารณ์

X
X