สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และ องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด: GCIP Thailand Awards 2019 ภายใต้โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand ให้กับ 18 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Second Round Judging เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ณ ห้องบอลรูม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

          นายมานะผล  ภู่สมบุญ  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด ภายใต้โครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมหลักๆ 5 กิจกรรม คือ 1) การจัดการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด 2) การแลกเปลี่ยนความรู้     3) เชื่อมโยงนักลงทุน 4) การสร้างเครือข่าย และ 5) การให้ความช่วยเหลือ GCIP Alumni

สำหรับกิจกรรมประกาศผลการประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (Cleantech) และมอบประกาศนียบัตรในวันนี้ เป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการฯ ที่ดำเนินการประกวดมาอย่างเข้มข้น โดยมีผู้สมัครเข้าประกวดทั้งสิ้น 74 ราย โดยผ่านการตัดสินในรอบสอง (Second Round Judging) คัดเหลือ 22 ทีม และรอบสุดท้าย (Final Round Judging) ก่อนที่จะได้ผู้ชนะเลิศ 4 ทีม ซึ่งในวันนี้จะเป็นการมอบประกาศนียบัตรให้กับทีมที่ผ่านการตัดสินในรอบสอง (Second Round Judging) จำนวน 18 ทีม ส่วนทีมผู้ชนะเลิศ 4 ทีม จะจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 พร้อมกับพิธีปิดโครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand

        นายวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิตัลอุตสาหกรรม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกำกับและดูแลโครงการ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand  กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น ในด้านการพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากร รวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิสาหกิจทุกระดับ ให้มีการประกอบการที่มีความเป็นเลิศและยั่งยืนสู่สากล โดยมีหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

สำหรับเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology) หรือ CT หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการที่นำมาใช้พัฒนาเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 4R ได้แก่ Reuse Repair Reduce และ Recycle ซึ่งในปัจจุบัน ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการเติบโต และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่เกิดตามมาจากการเติบโต และพัฒนาธุรกิจนั้นก็คือ ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม จากเหตุดังกล่าวนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงมีความสำคัญในการผลักดันเทคโนโลยีสะอาด มาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้มีจิตสำนึก มีความตระหนักต่อการดำเนินธุรกิจให้มีความยั่งยืน เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย ควบคู่ไปกับการจัดการเทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology Management)

         นางสาวศุกร์ศิริ แจ่มสุข เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) กล่าวเสริมว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อผู้ประกอบการเทคโนโลยีสะอาด นวัตกรรมที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอันเป็นผลมาจากการแข่งขันและโปรแกรม            เร่งความเร็วนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมของประเทศ และส่งผลให้เกิดการเติบโต           ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเน้นการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก เรื่องความปลอดภัย    ด้านพลังงาน การจ้างงานอย่างสร้างสรรค์ และการแข่งขันของ SMEs

          โครงการ GCIP เปิดโอกาสให้หน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการในท้องถิ่นได้สัมผัสกับ   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระดับนานาชาติโดยการส่งต่อความรู้ ข้อมูล ทักษะต่างๆ และการสนับสนุนจากเครือข่ายระหว่างประเทศ ทำให้สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการท้องถิ่นและช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใน    การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตและสามารถทำการตลาดในระดับสากลได้ ทั้งนี้ โครงการ GCIP ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เตรียมการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ของตน และมีการมอบรางวัลให้กับผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ รางวัลเหล่านี้ช่วยยกระดับการยอมรับผลิตภัณฑ์ในตลาดต่างประเทศ อีกทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้และ       การสนับสนุนจากเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อทำงานเสริมสร้างนโยบายและกรอบการทำงานที่เหมาะสมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นประดิษฐ์เทคโนโลยีสะอาดที่นำไปใช้ได้จริง

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถาบัน SMI สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทร. 0-2345-1243

X
X