สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร Food Processing เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหาร พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไปสู่การแปรรูปอาหารเพื่ออนาคต (Food for Future) สอดคล้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรมในอนาคตและยุทธศาสตร์ของประเทศ และเป็นหลักสูตรหนึ่งใน FTI ACADEMY โดยได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในด้านอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ณ ห้องประชุม 1012 ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถ.นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

          นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภค มีแนวโน้มบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย (Healthy and Safety) เพิ่มมากขึ้น โดยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ผู้บริโภคต้องการในอนาคตควรมาจากวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกระบวนการแปรรูป หรือปรุงแต่งน้อยที่สุดเพื่อให้คุณค่าของสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายยังคงอยู่ ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องผลิต และแปรรูปอาหารที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต สภาอุตสาหกรรมฯ ในฐานะผู้ส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทย จึงได้จัดตั้งหลักสูตร Food Processing เป็นหลักสูตรเริ่มต้นใน FTI Academy โดยได้ประสานงานกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเบื้องต้น เพื่อร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ส.อ.ท. ในการจัดทำหลักสูตรให้กับผู้ประกอบการ SMEs, ผู้บริหารระดับกลาง และกลุ่ม Workforce เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารของประเทศโดยรวม และสอดคล้องกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคตและยุทธศาสตร์ของประเทศ 

          นายอนุวัตร แจ้งชัด คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเสริมว่าคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหนึ่งในเป้าหมายหลักในการดำเนินงาน คือ การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร ให้มีสมรรถนะและมีความสามารถใน    การแข่งขันทางเศรษฐกิจในระดับโลก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีกระบวนการแปรรูปอาหารและสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่มีความปลอดภัยและคุณภาพสูง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ให้มีศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรม ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในด้านอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันด้านวิชาการต่างๆ ที่เป็นพันธมิตร จะช่วยสนับสนุนนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่ และปัจจัยอื่นๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารโดยเฉพาะ SMEs สามารถยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไปสู่การแปรรูปอาหารเพื่ออนาคต และขยายหลักสูตรไปยังระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในระยะต่อไป

X
X