18 กันยายน 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเยี่ยมบูธชมนิทรรศการ​ ของ​ ส.อ.ท.​ ภายใต้ธีม “Industry Transformation” โดยมีนายสุพันธุ์​ มงคลสุธี​ ประธาน​สภา​อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย​ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายมนตรี​ มหาพฤกษ์พงศ์​ นายอภิชิต​ ประสพรัตน์​ รองประธาน​ ส.อ.ท.​ นายณรงค์ฤทธิ์​ พานิชชีวะ​ นายพากร​ วังศิราบัตร​ รองประธานสายงานฯ​ สภาจังหวัด​ นายภราดร จุลชาต ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก นายจำรัส สว่างสมุทร​ ผู้อำนวยการใหญ่​ ส.อ.ท.​ นางสาวสุมลวรรณ​ แย้มพราย​ ผู้อำนวยการฝ่าย​สภาจังหวัด​ ภายหลังพิธีเปิดการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี 2562 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนของทุกภาคส่วนทั้งสิ้นกว่า 2,500 คน

           โดยประธาน ส.อ.ท. ได้นำเสนอนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อนาคต และการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ พร้อมด้วยโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและพลาสติก (PPP Plastic) โดยการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้กลับมาเป็นทรัพยากรและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน และตั้งเป้าว่าจะสามารถลดปัญหาขยะพลาสติกลงทะเลได้ไม่ต่ำกว่า 50% ภายใน 5 ปี

            สำหรับการประชุมและแสดงปาฐกถาพิเศษในการประชุมประจำปี 2562 ที่จัดโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เรื่อง “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสำคัญระดับพื้นที่ในมิติต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์เป้าหมายระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)

           ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาจากทุกภาคส่วนและทุกพื้นที่ของสังคมได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนาระดับพื้นที่ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สาธารณชนและหน่วยงานรับผิดชอบทั้งภาครัฐและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบูรณาการพัฒนาระดับพื้นที่ร่วมกันเพื่อผลักดันให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดย ส.อ.ท. เป็น 1 ใน 15 หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในกลุ่มที่ 5 คือ การบริหารจัดการเชิงพื้นที่ : ความร่วมมือทุกภาคส่วนและการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม (Collaborative Governance) โดยเน้นให้ภาคเอกชนและประชาสังคมมีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดผล พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีความสำเร็จการดำเนินงานของภาคี โดย ส.อ.ท. ได้นำเสนอโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาขยะและพลาสติก (PPP Plastic)

X
X