วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาทิ นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย และผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

การประชุมในครั้งนี้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบแผนปฎิบัติการภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. เห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 ฉบับทบทวน

3. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

4. เห็นชอบในหลักเกณฑ์และแนวทางการปฎิบัติการ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 (เพิ่มเติม)

5. เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6. เห็นชอบกรอบแนวทางการดำเนินงาน ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปรับปรุง)

ทั้งนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันในการดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค ต่อไป

X
X