นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร นายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์ และนายวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference และนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการดำเนินการความร่วมมือระหว่าง กษ. และ ส.อ.ท. ภายใต้โครงการ “เกษตรแม่นยำ สู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม” ซึ่งดำเนินการในพื้นที่ที่เป็นแปลงใหญ่และมีทะเบียนเกษตรกร โดยห่างจากโรงงานที่เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตไม่เกิน 100 กิโลเมตร เพื่อลดภาระต้นทุนการจัดการผลผลิตของเกษตรกรและผู้ประกอบการใน 6 สินค้าเป้าหมาย ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน ยางพารา มะเขือเทศ และข้าวโพดหวาน

นอกจากนี้ นายศักดิ์ชัย ได้นำเสนอการบูรณาการเครือข่าย Q อาสาพัฒนาให้เข้าสู่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.) และผลักดันการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม (Group Certifications) รวมไปถึงการเพิ่มโรงคัดแยกสินค้าเกษตรให้กลุ่มเกษตรกร ให้สินค้าเกษตรไทยเป็นเกษตรปลอดภัย มั่นใจในคุณภาพ

X
X