สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) มอบหน้ากากผ้าจำนวน 100,000 ชิ้น ให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐ 10 แห่ง ที่รองรับการรักษาผู้สุ่มเสี่ยงติดโรค COVID-19      โดยหน้ากากผ้านี้ได้ผ่านการรับรองคุณภาพของผ้าจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวงอุตสาหกรรม

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยในขณะนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงทางอ้อม ระยะที่ 1 นั้น ถือเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนได้เป็นอย่างมาก ส.อ.ท. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรค COVID-19 จึงได้จัดเตรียมหน้ากากผ้าที่มีคุณภาพเพียงพอและราคาเหมาะสมที่สามารถลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชน ผ่านการทดสอบจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีคุณสมบัติป้องกันละอองสารคัดหลั่งจากการไอหรือจามของผู้สวมใส่ (ขนาด 50 – 5 ไมครอน) สามารถซักและนำกลับมาใช้ซ้ำเพื่อช่วยลดขยะได้อีกทางหนึ่งด้วย โดย ส.อ.ท. ได้เตรียมหน้ากากผ้าจำนวน 100,000 ชิ้น เพื่อมอบให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรในโรงพยาบาลของรัฐ 10 แห่ง ที่รองรับการรักษาผู้สุ่มเสี่ยงติดโรค COVID-19 แต่ไม่ได้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลวชิรพยาบาล, โรงพยาบาลจุฬาภรณ์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, โรงพยาบาลตำรวจ, โรงพยาบาลสงฆ์ และโรงพยาบาลเลิดสิน โดยวันนี้มีผู้แทนจาก 3 โรงพยาบาล ได้แก่  พลอากาศตรีไกรเลิศ เธียรนุกุล จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สรณ    บุญใบชัยพฤกษ์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดี และรองศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ จากโรงพยาบาลศิริราช ให้เกียรติมารับมอบหน้ากากโรงพยาบาลละ 10,000 ชิ้น สำหรับส่วนที่เหลือ ส.อ.ท.      จะนำไปมอบให้โรงพยาบาลดังกล่าวภายในเดือนมีนาคม 2563 นี้ นอกจากนี้กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานผลิตเอทานอล ทั้วประเทศจำนวน 26 โรงงาน ที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมมือกับกรมสรรพสามิตผลิตแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาด โดยบริจาคเป็นจำนวน 300,000 ลิตร คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นในการใช้ หากต้องการ สามารถติดต่อได้ที่สรรพสามิตทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยจะนำไปมอบให้โรงพยาบาลดังกล่าวภายในเดือนมีนาคม 2563 นี้ นอกจากนี้กลุ่มผู้ประกอบการโรงงานผลิตเอทานอล ทั้วประเทศจำนวน 26 โรงงาน ที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังได้ร่วมมือกับกรมสรรพสามิตผลิตแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อทำความสะอาด โดยบริจาคเป็นจำนวน 300,000 ลิตร คิดเป็นมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นในการใช้ หากต้องการ สามารถติดต่อได้ที่สรรพสามิตทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ส.อ.ท.

โทร. 0-2345-1013

X
X