10 มกราคม 2563 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. คุณอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสายงานฯ คุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน กรรมการสายงานฯ เข้าพบคุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM.2.5 ณ ห้องประชุม ชั้น 20 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นสำคัญ ดังนี้

ส.อ.ท. ได้นำเสนอ มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 โดยจะประสานภาคเอกชน เพื่อพิจารณาแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อปรับสภาพรถยนต์ให้ดีขึ้น ลดปริมาณมลพิษ รวมถึงการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าให้มีการผลิตและใช้ภายในประเทศ โดยอาจจะเริ่มจากรถยนต์ขนส่งสาธารณะ ซึ่งจำเป็นต้องขอการสนับสนุนภาครัฐเพื่อร่วมกำหนดมาตรการสนับสนุนให้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ปัญหามลพิษลดน้อยลง

รมว.เห็นว่า ปัญหา PM.2.5 เป็นปัญหาที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยข้อเสนอของส.อ.ท.ในการปรับปรุงสภาพเครื่องยนต์ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการช่วยลดผลกระทบ โดยการกำหนดมาตรการจะต้องมีความรัดกุม และประสานหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ก.มหาดไทย/กทม. เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นบูรณาการ และเห็นด้วยในแนวทางการส่งเสริมให้เกิดยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหามลพิษในระยะยาว

ในลำดับต่อไป ส.อ.ท. และ กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมกันกำหนดมาตรการแก้ไข PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรม โดยเบื้องต้น กรมควบคุมมลพิษ จะมีการหารือร่วมกับภาคเอกชนและอู่ ศูนย์บริการซ่อมรถ เพื่อหาแนวทางการลดมลพิษในวันจันทร์ที่ 10 ม.ค.63 ทั้งนี้ รมว.ทรัพยากรฯ จะหารือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ต่อไป

X
X