คุณสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง, คุณกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก พร้อมด้วยคุณเบญจมาศ สมบูรณ์ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. และคุณจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว รองเลขาธิการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด นำประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในเขตภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมงาน “โครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจภาค/กลุ่มจังหวัดและจังหวัดในส่วนภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)” เพื่อรับทราบถึงกระบวนการทำงานและวิธีการเสนอ การติดตาม การของบประมาณจากภาครัฐ รวมถึงได้เป็นตัวแทนของภาคเอกชนด้านอุตสาหกรรมเสนอข้อคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลางและตะวันออก ให้ภาครัฐช่วยปรับรูปแบบการนำเสนอข้อเสนอในการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน และผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัด และเสนอให้มีการจัดทำฐานข้อมูลติดต่อภาครัฐในส่วนของ กรอ.จังหวัด และกลุ่มจังหวัด
นอกจากนี้ในช่วงการเสวนากลุ่ม เรื่อง “พลิกวิกฤตเป็นโอกาส ก้าวย่างเศรษฐกิจยุควิถีชีวิตใหม่” โดยคุณสมภพ ธีระสานต์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง เป็นผู้แทนของ ส.อ.ท. ได้นำเสนอวิธีการรับมือวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ของ ส.อ.ท. เช่น จัดตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ COVID-19 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม ในการผลักดันมาตรการความช่วยเหลือต่าง ๆ ไปยังภาครัฐ เป็นต้น จัดโดยกระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2563 ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ
X
X