สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงพลังงานจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2019 ในหัวข้อ “แผนพลังงานไทยภายใต้ “Disruptive Technology” เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและสมาชิกปรับตัวให้ทันในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งอัพเดทข้อมูลความรู้ นโยบายด้านพลังงาน นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และโอกาสในการแข่งขันในระดับประเทศ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซนทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนาว่าในยุค Disruptive Technology ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้อยู่รอดตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้บริหารจัดการค้นพลังงานให้มีประสทธิภาพ เช่น การยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็น Smart Grid การสนับสนุนการพัฒนา ISS เพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบไฟฟ้าในชุมชนและโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ พร้อมทั้งผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าพลังงานในอาเซียน ส่งเสริมการผลิตและใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ชีวภาพ ชีวมวล ขยายระบบโครงข่ายรถไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า (EV )สนับสนุนการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน ส่งเสริมให้เกิด Start-up และปลดล็อดให้พลังงานที่ผลิตจากภาคประชาชนสามารถเข้าสู่ Gird เพื่อการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ด้านนายบวร วงศ์สินอุดม รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประทศไทย และประธานคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า สภาอุตสหกรรมฯ เห็นถึงความสำคัญในการช่วยผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้เกิดการตระหนักรู้ในยุคที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อตลาดของผลิตภัณฑ์เดิม และธุรกิจแบบเดิมๆ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมแล้ว จึงต้องร่วมกันสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ประกอบการและสมาชิกได้เรียนรู้ และนำไปปรับใช้กับธุรกิจ เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการผลิต การบริการ การขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารตลอดจนการวิจัยและพัฒนา โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ จะรับหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ประสานนโนบายต่างๆที่เป็น ประโยชน์จากภาครัฐด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจโดยกูรูด้านพลังงาน อาทิ “แผนพลังงานไทย”, “Digital Energy Platform” และ “Disruptive Technology Trend” ภายในงานยังมีการออกบูธนิทรรศการ “Energy Fair” โดยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชนด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มาร่วมให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม โทร. 02-345-1256

X
X