วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมโดยคุณจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ร่วมกับ อาจารย์สมพร ปิยะพันธ์ คณบดีคณธคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เปิดโครงการนักศึกษาฝึกงาน ( F.T.I Internship Program )ณ โซนพื้นที่ ThaiBev (VDO Wall) ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง มทรก. กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

2. เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้สภาพการทำงานจริง (On the job training) และการฝึกอบรมในขณะปฎิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติงานจริงในอนาคตตามโปรแกรมที่ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด

3. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีปฎิสัมพันธ์ สร้างเสริมการทำงานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆ

X
X