สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตรอีก 2 หน่วยงาน คือ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงนามสนับสนุนภาคธุรกิจและประเทศไทยให้เปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่ยั่งยืนภายใต้โครงการ TBCSD New Chapter ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ (Country issue) เป็นวาระเร่งด่วน คือ การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน ขยะพลาสติก และ PM 2.5 โดยจำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือในการรวบรวมองค์ความรู้ สร้างความเข้าใจ และปรับระบบการทำงานให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานในการแก้ปัญหา ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม A โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

 

สำหรับ โครงการ TBCSD New Chapter ในครั้งนี้ จะใช้จุดแข็งของ TBCSD ที่ขับเคลื่อนโดยผู้บริหารสูงสุดของแต่ละองค์กรสมาชิกที่เป็นธุรกิจชั้นแนวหน้าของประเทศที่มีความมุ่งมั่น และมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและ         ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ ร่วมกันผลักดัน Country issue นี้

 

นายสมชาย  หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานคณะกรรมการสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมฯ จะร่วมกับองค์กรพันธมิตรผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ กว่า 10,000 ราย ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดยส่งเสริมการจัดการของเสียและซากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (เช่น โครงการ PPP Plastic, การจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) รวมถึงพัฒนาสมาชิกให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ Eco Factory เป็นต้น

 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว หรือ Green Procurement ของภาครัฐ โดยส่งเสริมให้สมาชิกมีการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาภาวะโลกร้อน และรณรงค์ให้สมาชิกใช้พลังงานสะอาด รวมทั้งดูแลเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ อันจะช่วยลดปัญหา PM 2.5 ได้

 

ในส่วนของสภาอุตสาหกรรมฯ ได้เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ที่รณรงค์ให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meetings) ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และได้การรับรอง Green Meetings Certification จาก TBCSD อย่างเป็นทางการในวันนี้ด้วย” นายสมชาย กล่าว

X
X