ส.อ.ท. ร่วมงาน “ทิศทางการพัฒนาดิจิทัลโลจิสติกส์” เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านขีดความสามารถในการแข่งขันของโลจิสติกส์ไทย
นายเวทิต โชควัฒนา รองประธาน ส.อ.ท. ได้ข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ “การพัฒนา Digital Logistics เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย จัดโดยคณะกรรมาธิการคมนาคม วุฒิสภา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ในการเสวนาครั้งนี้เป็นเวทีให้ภาคเอกชนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้การนำเทคโลยีมาใช้เพื่อพัฒนากระบวนการโลจิสติกส์ เพื่อประโยชน์ทางการแข่งขันของธุรกิจ ทั้งนี้ การสนับสนุนคนรุ่นใหม่อย่าง Start-up ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และเร่งพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ ยังเป็นความท้าทายที่ภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทช่วยเหลือ สำหรับประเด็นอื่น ๆ ที่ได้ถูกหยิบยกมาพูดคุยในวงเสวนานี้ ได้แก่ การพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) การอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนเข้ามาใช้งาน รวมถึงการสนับสนุนระบบ National Trade Data Platform (NDTP) เป็นแพลตฟอร์มเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจ (B2B) ที่ภาครัฐต้องร่วมสนับสนุน เพื่อให้การค้าของประเทศมีข้อมูลการค้าที่เชื่อมโยงกับภาครัฐ และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย

X
X