นายพีระ เพชรพาณิชย์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีการหารือแนวทางการทำงานด้านกีฬา ดังนี้ 1) แนวทางการจัดทำและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2565-2570 2) การกำหนดการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ได้ขอให้แต่ละหน่วยงานเสนอชื่อผู้แทนร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ เพื่อจัดทำแผนและนโยบายกีฬาแห่งชาติต่อไป
X
X