12 กันยายน 2562  นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยทำงานในสถานประกอบการ โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธี ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมลงนาม อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน พร้อมเปิดตัวแนวทาง 10 แพคเกจ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ซี โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

         นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานโดยสรุปว่า รัฐบาลมอบให้กระทรวงสาธารณสุข บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อดำเนินด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดพฤติกรรมทางสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ต่อการเกิดโรคเรื้อรัง และโรคจากการประกอบอาชีพ กลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ จึงจำเป็นต้องมีสุขภาพดี รายได้ดี อายุยืนยาว โดยการลงนามครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน โดยปรับปรุงสารสนเทศการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ส่งเสริมการใช้ข้อมูลร่วมกันในการวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ซึ่งสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน ด้วยชุดสุขภาพ 10 เรื่อง “ปลอดภัยดี สุขภาพดี งานดี มีความสุข ในสถานประกอบการ” เพื่อให้สถานประกอบการนำไปใช้ออกแบบกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้วัยทำงานตามสภาพปัญหาทางสุขภาพในแต่ละมิติ และความต้องการของสถานประกอบการ

          ทั้งนี้ ชุดสุขภาพ 10 เรื่อง ประกอบด้วย ชุดที่ 1 หุ่นดี สุขภาพดี ชุดที่ 2 จิตสดใส ใจเป็นสุข ชุดที่ 3 ครอบครัวสดใส ใส่ใจดูแล ชุดที่ 4 สุดยอดคุณแม่ ชุดที่ 5 เตรียมเกษียณอย่างมีคุณค่า พาชีวายืนยาว ชุดที่ 6 พิชิตออฟฟิศซินโดรม ชุดที่ 7 สถานประกอบการจะก้าวไกล ต้องใส่ใจสุขภาพแรงงานต่างชาติ ชุดที่ 8 สถานประกอบการดี ชีวีสดใสไร้แอลกอฮอล์ บุหรี่ ชุดที่ 9 โรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ชุดที่ 10 สถานประกอบการปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดี มีสมดุลชีวิต

          พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้กล่าวมอบนโยบายเพิ่มเติมว่า การมีสุขภาพแข็งแรง เป็นจุดเริ่มต้นที่จะมีชีวิตที่มีความสุข สิ่งสำคัญต้องรู้ว่าสุขภาพ อนามัย การรักษาพยาบาล เป็นสิ่งที่แตกต่างกัน การออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เป็นจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 10 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของราษฎรมาโดยตลอด รัฐบาลจึงได้สืบสานและต่อยอดนำมาเป็นนโยบายหลักในระบบสาธารณสุขของไทย

          ทั้งนี้ รัฐบาลมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างให้คนไทยทุกช่วงวัยมีสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านกายใจ สติปัญญา และสังคม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม และการบริการด้านสาธารณสุขที่ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม เสมอภาค เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง มีความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีในการทำงาน

           ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรวัยทำงานประมาณ 57 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน ถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สร้างผลผลิตให้แก่ประเทศชาติ ดังนั้น รัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มนี้ในทุก ๆ ด้าน เริ่มต้นจากการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อลดอัตราเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังต่าง ๆ และสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคนไทยให้มีสุขภาพที่ดี โดยเฉพาะคนวัยทำงานในสถานประกอบการให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสม ทั้งด้านสุขภาพกาย และสุขภาพใจ โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงแล้วเท่าเทียม

          นายกรัฐมนตรีกล่าวสรุปทิ้งท้ายว่า การลงนามครั้งนี้เป็นการยืนยันเจตจำนงของความร่วมมือในด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของคนวัยทำงาน ซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค ให้ประชากรวัยทำงานมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมทั้งสร้างความรู้ด้านการรักษาสุขภาพ ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข ช่วยสร้างสถานะทางเศรษฐกิจและการคลัง เพื่อการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสำคัญของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็นคนไทยยุค 4.0 ที่พร้อมรับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในอนาคต

X
X