สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมมือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) จัดทำ Big Data และ Digital Services Transformation ภาคเอกชน หวังเชื่อมแหล่งข้อมูลภาครัฐ พัฒนาและวิเคราห์ข้อมูลร่วมกัน ณ ห้อง Passion 802 ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Development Agency: DGA) และคณะผู้บริหาร เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำ Big Data และ Digital Services Transformation ภาคเอกชน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1) การจัดทำ Big Data ภาคเอกชน โดยให้ภาคอุตสาหกรรมกำหนดโจทย์ที่ต้องการ ยกตัวอย่างเช่น แนวโน้มธุรกิจของ 45 กลุ่มอุตสาหกรรม, Real Time Economic Dashboard (รายเดือน/ปี) และข้อมูลโครงการเกษตร 2 ล้านไร่ เป็นต้น หลังจากนั้น DGA จะช่วยสนับสนุนการเชื่อมแหล่งข้อมูลภาครัฐ (Data Source) วิเคราะห์ข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลร่วมกัน

2) การจัดทำ Digital Services Transformation ภาคเอกชน อาทิ ระบบยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้บริการ Online (eKYC), นิติบุคคลสำหรับการรับส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PKI) eg. eTax Invoice, eFiling งบการเงิน รวมทั้งการยื่นขอ/ต่ออายุใบอนุญาตภาครัฐออนไลน์

X
X