เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ส.อ.ท. มีการประชุมก่อนครบกำหนดวาระของคณะกรรมการสายงานโลจิสติกส์ การค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีคุณเวทิต โชควัฒนาเป็นประธาน คณะกรรมการได้สรุปผลงานสำคัญในช่วงปี  2561-2563 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ สมาชิก ส.อ.ท. ใน 4 ด้านหลักดังนี้

ด้านโลจิสติกส์ มีการจัดทำโครงการ 1) Smart SOOK SMEs เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดสมาชิก สอท. เข้าสู่ตลาด e-commerce ของจีน 2) โครงการศึกษาผลกระทบโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อเตรียมการปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย 3) โครงการปรับลดขั้นตอนรายสินค้ายุทธศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน National Single Window (NSW) โดยผลักดันการลดขั้นตอนนำเข้าสินค้าในเขตปลอดอากร เพื่อสนับสนุนไทยเป็น Logistics Hub และ 4) โครงการ Smart Logistics  

ด้านการค้าชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  การลงสำรวจพื้นที่ด่านชายแดน 20 จังหวัด  30 แห่ง  เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรค และได้ผลักดันแก้ไขประเด็นการค้าชายแดนเป็นผลสำเร็จอาทิ การอนุมัติ Form D ได้ที่ด่านเมียวดีและการใช้ e-Form D, การเปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่ 2, การอนุญาตรถท่องเที่ยวเมียนมา เข้ามาค้างจังหวัดตาก, การส่งเสริมการใช้เงินสกุลท้องถิ่น (Local currency) , ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัม, MOU การขนส่งสินค้าและขนส่งผู้โดยสารทางถนนไทย-มาเลเซีย

งานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EECการเสนอข้อคิดเห็นต่อภาครัฐในการกำหนดนโยบายประสานความร่วมมือต่างๆ และการแก้ไขปัญหาข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อาทิ การผลักดันการแก้ไขปัญหาผังเมืองใน EEC เพื่อให้สามารถขยายโรงงานได้

งานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การร่วมประชุมและติดตามประเด็นจากกรอบความร่วมมือ GMS, ACMECS, IMT-GT เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศเมียนมา  ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย ตลอดจนผลักดันแก้ไขปัญหาทางการค้า อาทิ การผลักดันประเด็นผลกระทบจากการบังคับใช้การติดฉลากสินค้าเป็นภาษาเมียนมา

อย่างไรก็ดี  ในวาระต่อไป ยังคงมีงานสำคัญที่ต้องติดตามและผลักดันอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการเพิ่มศักยภาพการขนส่งเส้นทางแหลมฉบัง-หนองคาย-ลาว, ประเด็นการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน, สิทธิประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมสำหรับการลงทุนใน EEC  และติดตามประเด็นจาก Joint Commission (JC) และ Joint Trade Commission (JTC) และการประชุมกรอบความร่วมมือต่างๆ

X
X