นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน และ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตัว “โครงการและการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมระยะที่ 9” ณ ห้อง Fortune Platinum ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทำการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรตนเอง สามารถจัดทำแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ พร้อมกันนี้ยังได้มีการพัฒนาระบบการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรควบคู่กันไป เพื่อเป็นการยกระดับการทวนสอบของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 นี้ มีองค์กรภาคอุตสาหกรรมจำนวน 32 แห่ง จากกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่องของโครงการฯ แล้ว

ทั้งนี้โรงงานนำร่องทั้ง 32 แห่ง จะทำการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนำมาคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรของตนเอง จัดทำแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผลรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงได้จากแผนลด ไม่น้อยกว่า 290,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งการดำเนินงานที่มีส่วนช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ คือ ร้อยละ 20 – 25 เมื่อเทียบกับระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานตามปกติหรือ BAU (Business as Usual) ภายในปี 2573

X
X