16 กันยายน 2562 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธานฯ นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์ กรรมการบริหารและเลขาธิการสายงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และนายสุวัฒน์ กมลพนัส ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mrs. Kjersti Rødsmoen เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องมงคลสุธี ชั้น 8 สำนักงานสภาอุตสาหกรรมฯ

โดยประธาน ส.อ.ท. ได้แนะนำบทบาทการดำเนินงาน การสนับสนุนการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งได้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ในนามคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ยื่นสมุดปกขาว (White Paper) เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะของภาคเอกชนต่อรัฐบาล อาทิ การสนับสนุนและส่งเสริม SMEs และการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และทั้งสองฝ่ายยังได้หารือกันในประเด็นทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เนื่องจากอุตสาหกรรมประมงเป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศนอร์เวย์ รวมถึงการให้ความสำคัญของด้านพลังงานทดแทน ที่ทางนอร์เวย์มีศักยภาพในด้านพลังงานน้ำและลม ส่วนประเทศไทยจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ และในเดือนตุลาคมนี้ สถานเอกอัครราชทูตมีกำหนดจัดงานสัมมนาเกี่ยวกับพลังงานทดแทน โดยจะเรียนเชิญผู้แทนสภาอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานและร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาดังกล่าวต่อไป

X
X