ส.อ.ท. โดยสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม หารือด่วนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ Covid-19 โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ
เรียกความเชื่อมั่นผู้บริโภคสำหรับสินค้าที่ผลิตจากโรงงานในพื้นที่ระบาดของ COVID-19

วันนี้ (29 ธันวาคม 2563) นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. และประธานสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมจังหวัด ประชุมหารือร่วมกับกรมควบคุมโรค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ และสถาบันอาหาร รวมทั้งได้รับเกียรติจาก นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมให้คำปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าที่ผลิตในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 ณ สำนักงานสภาอุตสาหกรรมฯ โดยเบื้องต้นจะดำเนินมาตรการเพื่อใช้รับรองตนเองให้กับสถานประกอบการที่มีกระบวนการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ COVID-19 ในสถานประกอบการ, กระบวนการผลิตและบุคลากรที่ได้ดำเนินการตาม Check Sheet ที่กำหนด ซึ่งรายละเอียดจะแจ้งให้กับสมาชิกทราบอีกครั้ง

X
X