คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. และคุณอดุล ขาวละออ ประธาน คกก.ผังเมืองฯ ส.อ.ท. เข้าพบอธิบดีกรมโรงงานฯ เพื่อมอบรายงานผลการศึกษาโครงการศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม (สีเขียว) เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งสายงานฯ อุตสาหกรรมได้มอบหมายให้สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ดำเนินการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องอธิบดีกรมโรงงานฯ ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ท่านอธิบดีฯ เห็นด้วยกับแนวคิดในการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ซึ่งจะต่อยอดและสร้างรายได้ให้แก่พื้นที่ โดยขอให้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการแก้ไขผังเมืองต่อไป

X
X