วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mr. Allan James McKinnon และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ณ ห้อง PFP (1011) สภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย ทั้งสองฝ่ายร่วมหารือแนวทางการเสริมสร้างโอกาสการค้าการลงทุนระหว่างไทยและออสเตรเลีย เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ออสเตรเลียเสนอให้มีการผลักดันการจัดทำหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ในระดับรายสาขาภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมที่สำคัญ อาทิ ด้านสุขภาพ ด้าน E-Commerce และพลังงานทดแทน การขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในระดับภูมิภาคผ่านความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่จะลงนามให้แล้วเสร็จภายในปี 2563 ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) การทบทวนการและการพัฒนาความร่วมมือด้านการขยายพันธุกรรมทางปศุสัตว์ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) รวมถึงข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ (AANZFTA) โดยเฉพาะการจัดทำความร่วมมือด้านดิจิทัลและบริการ และมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ที่ได้สภาอุตสาหกรรมฯได้เสนอต่อภาครัฐ

X
X