นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการหารือกับนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอปัญหาอุปสรรค ข้อเสนออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนและโลจิสติกส์ โดยมี นายเวทิต โชควัฒนา, นายอภิชิต ประสพรัตน์, นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร, นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธาน ส.อ.ท. นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ กรรมการบริหาร ส.อ.ท. นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน ประธานกลุ่มฯ ยานยนต์ และนายพินัย ศิรินคร ประธานกลุ่มฯ ชิ้นส่วนยานยนต์ เข้าร่วมหารือ ณ ตึกบัญชาการ 1 ตึกไทยคู่ฟ้า เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. ข้อเสนอของคลัสเตอร์ยานยนต์ ในการรักษาฐานการผลิต การกระตุ้นตลาด การลดต้นทุน และการเสริมสภาพคล่อง จากภัย COVID-19 ที่คาดว่าจะมียอดผลิตลดลง 1 ล้านคัน

2. คณะอนุกรรมการโลจิสติกส์ เสนอให้ขยายเวลาการผ่อนผันพิธีการศุลกากรว่าด้วยการถ่ายลำผ่านแดน มากกว่า 30 วัน จนกว่าสถานการณ์กลับไปสู่สภาวะปกติ

3. ประธาน ส.อ.ท. นำเสนอประเด็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจาก 62 % เป็น 75% และการแก้ไขประกาศกรมสรรพสามิตเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแอลกอฮอล์ในตลาด

4. เลขาธิการนายกฯ ให้ความเห็นต่อประเด็นการผ่อนปรนการเดินทางของผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีความจำเป็นในการทำธุรกิจสามารถทำหนังสือไปยัง ศบค. เพื่อพิจารณาผ่อนผันในการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะรวบรวมข้อมูลและนำเสนอท่านนายกฯ เพื่อพิจารณาและนัดหมายเข้าพบต่อไป นอกจากนี้ ส.อ.ท. ควรจัดทำมาตรการ Post-COVID-19 และแนวทางการปรับตัวภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย

X
X