วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 . นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (...) นำทีมคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อหารือและยื่นหนังสือข้อเสนอการฟื้นฟูและเยียวยาผลกระทบจากภัย COVID-19” ต่อ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมีข้อเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ดังนี้

มาตรการฟื้นฟู

1. ปฏิรูปอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อยกระดับสู่สากล

2. สนับสนุนสินค้า Made in Thailand เป็นวาระแห่งชาติ

3. เสนอให้จัดตั้งกองทุนนวัตกรรม (Innovation Fund)

4. การสนับสนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตเอทานอล (Ethanol Hub) เพื่ออุตสาหกรรม

5. การจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ และเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.)

มาตรการเยียวยา

1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ SMEs ปีภาษี 2562 – 2564

2. ปรับอัตราภาษี หัก ที่จ่าย ทุกประเภทเป็นอัตราเดียว คือ 1.5% เฉพาะปี 63 ยกเว้นการหักภาษี ที่จ่าย ตามมาตรา 40 (4) (เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล) และการขายสินค้าให้ภาครัฐ

3. ยกเว้นค่าปรับร้อยละ 20 ของภาษีที่ขาดจากการยื่นแบบภาษีครึ่งปี (... 51) ที่มีประมาณการกำไรสุทธิปี 2563 คลาดเคลื่อนเกินร้อยละ 25 เนื่องจากผลกระทบ COVID-19

4. ลดการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับนายจ้างเหลือร้อยละ 1 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

5. ขยายระยะเวลาสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย ร้อยละ 62 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

6. การเปิดด่านชายแดนถาวรระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้นำเข้าส่งออกสินค้าข้ามแดน/ผ่านแดน

7. ขอทบทวนนโยบายการบังคับใช้มาตรฐานการะบายมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ใหม่ เพื่อลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการจาก Euro 5 และ Euro 6

8. สนับสนุนการซื้อยานยนต์ใหม่ โดยสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา หรือหักค่าใช้จ่ายภาษีนิติบุคคลได้จำนวน 100,000 บาท สิ้นสุด ธันวาคม 2563

9. สนับสนุนผู้บริโภคสามารถนำรถยนต์เก่า (อายุรถยนต์ 20 ปี ขึ้นไป) มาซื้อรถยนต์ใหม่ที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) ที่ผลิตในประเทศ โดยรัฐสนับสนุนงบประมาณ 150,000 บาท/ คัน เพื่อกระตุ้นยอดขายยานยนต์ไฟฟ้า และ ลด PM2.5 ตามนโยบายของภาครัฐ

10. ลดค่าจดจำนองและค่าโอนที่ดินเหลือ 0.01% เฉพาะปี 63 เพื่อลดค่าใช้จ่ายภาคธุรกิจในการขอเงินกู้ โดยได้ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

11. ขอให้ บสย. เข้ามาค้ำประกันสินเชื่อที่ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ตามวงเงินกู้ ธปท. 5 แสนล้านบาท ต่อหลังจากหมดพรก.เงินกู้ฯ เพื่อจูงใจให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยสินเชื่อให้ผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้น

X
X