ส.อ.ท. เข้าพบอธิบดีกรมสรรพสามิต

ให้เอทานอลเป็นวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรมและอากรเป็นศูนย์เพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

————————————————————

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันการระบาด COVID-19 นำคณะผู้แทนจาก ส.อ.ท. เข้าพบนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อหารือการสนับสนุนให้เอทานอลเป็นวัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม และขอการสนับสนุนด้านอากรให้เป็นศูนย์เพื่อศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2 กรมสรรพสามิต

โดยสรุปผลการหารือ มีดังนี้

  1. อธิบดีฯ เห็นชอบกับความจำเป็นของการใช้เอทานอลในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลกระทบต่อการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ซึ่งมีความต้องการเอทานอลเพื่อเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือป้องกันการระบาดของโรค Covid-19 สูงขึ้น
  2. การสร้างระบบกลไกการติดตามการใช้เอทานอลร่วมกันเพื่อให้มีกลไกควบคุมการใช้เอทานอลที่ผิดวัตถุประสงค์ โดยกรมฯ อยู่ระหว่างออกแบบร่างระบบฯ และจะเชิญ ส.อ.ท. เข้าร่วมหารือในรายละเอียดต่อไป
  3. โรงงานเอทานอลเพื่อผลิตเชื้อเพลิงทั้ง 26 ราย ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพลังงาน จึงจำเป็นต้องหารือร่วมกันเพื่อไม่ให้กระทบต่อการผลิตพลังงานในประเทศ

 

ทั้งนี้ จะสรุปให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

 

#newnormal #เอทานอล #แอลกอฮอล์ #ethanol #โควิด #covid #อากร #ภาษี #อุตสาหกรรม #เชื้อเพลิง #พลังงาน

X
X