(24 ธันวาคม 2563) นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนางเกศมณี เลิศกิจจา ประธานคลัสเตอร์สุขภาพและความงาม เข้าพบนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อหารือการแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก ส.อ.ท. และภาคอุตสาหกรรม ใน 3 ประเด็น คือ 1) การพิจารณาปรับแก้ไขสูตรสุราสามทับที่นำไปทำการแปลงสภาพ 2) เสนอให้ขยายการขอใช้สิทธิเสียภาษีในอัตราศูนย์สำหรับสุราสามทับที่นำไปใช้ในการอุตสาหกรรม นอกเหนือจากอุตสาหกรรมเครื่องสำอางให้ครอบคลุมในอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม และ 3) เสนอให้ยกเว้นภาษีสรรพสามิตหัวน้ำหอมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมที่ผลิตในประเทศ ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตได้รับเรื่องไว้พิจารณา พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมกันของ 2 หน่วยงานเพื่อหารือในรายละเอียดกันต่อไป
X
X