นายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ รองประธาน ส.อ.ท. และประธานสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการปฏิบัติด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า (NCTF) ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามพันธกรณีความตกลงว่าด้วยการอำนายความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) รวมทั้งสถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของไทย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นอกจากติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามพันธกรณีความตกลงฯ ดังกล่าวแล้ว ยังมีการหารือถึงการใช้งานระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (ASEAN-Wide Self Certification: AWSC) การดำเนินการเพื่อรองรับการปรับระเบียบปฏิบัติในการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Operational Certification Procedure: OCP) ภายใต้ ATIGA สำหรับ e-Form D อุปสรรคในการดำเนินการแลกเปลี่ยนเอกสารผ่านระบบ ASEAN Single Window (ASW) และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างคลังข้อมูลการค้าระดับประเทศ (National Trade Repository: NTR) กับคลังข้อมูลการค้าอาเซียน (ASEAN Trade Repository: ATR) รวมถึงการวัดผลสัมฤทธิ์ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าในอาเซียน
X
X