ส.อ.ท. เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ
(Strategic Economic Partnership: SEP) ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย

นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมผู้แทนจาก 3 กลุ่มอุตสาหกรรม (กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล, กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ, กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร) ได้เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Economic Partnership: SEP) ระหว่างไทย-ออสเตรเลีย จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา
โดยออสเตรเลียได้แจ้งความประสงค์กับฝ่ายไทยในการจัดทำ SEP ในกลุ่มสินค้าและบริการ ตลอดจนความร่วมมือทางการค้าการลงทุนที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจและได้ประโยชน์ร่วมกัน อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล การจัดทำ Smart City และการสร้างเครือข่าย Digital Content ระหว่างไทยและออสเตรเลีย การจัดทำ Landing pads เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจ Startup ระหว่างไทยและออสเตรเลีย การจัดทำ package ร่วมกับบริษัทประกันสุขภาพ และความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลไทยและออสเตรเลียเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยและออสเตรเลีย เป็นต้น

X
X