ส.อ.ท. เปิดผลสำรวจสถานการณ์การจ้างงานในช่วงวิกฤติ COVID-19

คุณสุชาติ จันทรานาคราช ประธานคณะอนุกรรมการมาตรการแรงงาน ส.อ.ท. ได้เปิดผลสำรวจสถานการณ์การจ้างงานในช่วงวิกฤติ COVID-19 และแนวทางการปรับการจ้างงานในอนาคต จากกลุ่มตัวอย่างใน 45 กลุ่มอุตสาหกรรม  ภายใต้ สภาอุตสาหกรรมฯ โดยจากผลสำรวจพบว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการลดเวลาทำงาน สลับเวลาทำงาน เลิกจ้างบางส่วน จำนวน 20 กลุ่ม คิดเป็น 44.4% และมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังสามารถคงการจ้างงานเท่าเดิม จำนวน 25 กลุ่ม คิดเป็น 55.6% ในส่วนของความต้องการแรงงานหลังสถานการณ์ COVID-19 พบว่า มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานลดลง จำนวน 14 กลุ่ม คิดเป็น 31.% มีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้น จำนวน 1 กลุ่ม คิดเป็น 2.2% และมีกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานเท่าเดิม จำนวน 30 กลุ่ม คิดเป็น 66.7%

 

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการมาตรการแรงงาน ยังได้ผลสำรวจแนวทางการปรับตัวการจ้างงานในอนาคต พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญกับการลดขนาดองค์กรและนำเทคโนโลยีมาใช้งานให้มากขึ้นเป็นลำดับ 1 คิดเป็น 32.2% ส่วนแนวทางการปรับการจ้างงานในลำดับถัดไป ได้แก่ การจ้างค่าจ้างเพิ่มเพื่อให้ได้แรงงานที่มีทักษะหลากหลาย (Multi Skills) การปรับรูปแบบการจ้างงานให้มีความยืดหยุ่น เช่น จ้างรายชั่วโมง การลดการจ้างลูกจ้างประจำและมาใช้ outsource แทน การแชร์หรือแลกเปลี่ยนแรงงานระหว่างอุตสาหกรรม และลดการใช้แรงงานต่างด้าว ตามลำดับ

 

ที่มา : คณะอนุกรรมการมาตรการแรงงาน ส.อ.ท.

#FTIมาตรการแรงงาน
#FTIการจ้างงาน

X
X