5 – 10 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ เข้าร่วมโครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ไปเจรจาการค้าที่ภูมิภาคอาเซียน โดยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ Thailand-Philippines
Business Matching and Networking 2019 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และ Thailand-Indonesia Medical and Pharmaceutical Products Business Matching & Networking 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

X
X