?”เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย”

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน ส.อ.ท. เป็นประธานพิธีเปิดงานเสวนา “เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย” โดยมีคุณชัยวัฒน์ นิยมการ ประธานกลุ่มฯ เคมี พร้อมด้วยคณะกรรมการกลุ่มฯ เคมีเข้าร่วมงาน และมีคุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล ประธานกิตติมศักดิ์และกรรมการกลุ่มฯ เคมี เป็นประธานจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานเสวนาจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้บริหารจากองค์กรภาครัฐ สมาชิก ส.อ.ท. สถาบันการศึกษา เกษตรกร บุคคลทั่วไปและสื่อมวลชนกว่า 150 คน ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

งานเสวนา “เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย” จัดขึ้นเพื่อที่จะทำให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของสารเคมี การจัดการสารเคมีตามหลักสากล ในด้านการผลิตและการใช้สารเคมีอย่างมีความรับผิดชอบ ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในแวดวงอุตสาหกรรมเคมี ทั้ง 7 ท่าน ดังนี้

1.รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.นายเฉลิมศักดิ์ กาญจนวรินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัทฮาซเคมโลจิสติกส์แมเนจเมนท์ จำกัด ประธานกลุ่ม Responsible care ® ดูแลด้วยความรับผิดชอบ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
3.ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้เชี่ยวชาญ Green Chemistry
4. ดร.นวลศรี ทยาพัชร ผู้เชี่ยวชาญ คณะทำงานสารตกค้างทางการเกษตร JMPR (FAO/WHO) และอดีตผู้อำนวยการกองวัตถุมีพิษ กรมวิชาการเกษตร
5.ดร.ชัยภัฏ จันทร์วิไล เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร
6.ดร.จรรยา มณีโชติ นายกสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย
7.ศาสตราจารย์นายแพทย์ วินัย วนานุกูล  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี และหัวหน้าศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี

X
X