ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่โครงการ Made in Thailand

รายละเอียดงาน 

  • ตรวจข้อมูลที่ผู้ประกอบการยื่นขอการขึ้นทะเบียน Made in Thailand
  • ดำเนินการขึ้นตอนต่างๆที่เกี่ยวกับการออกเอกสารการรับรอง Made in Thailand
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • อายุ  22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม,เทคโนโลยีการจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในด้าน : การประสานงานกับกลุ่มอุตสาหกรรม,งานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตในโรงงาน
  • มีความรู้ความสามารถ : ด้านการนำเข้าส่งออก,พิกัดศุลกากร
  • มีความอดทน มีไหวพริบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความละเอียด รอบคอบ
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 

ผู้สนใจสามารถส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัวมาได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

E-mail : hr.recruit.fti@gmail.com   หรือ

ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.) เลขที่ 2 ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 -345 -1077-80

X
X