สำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: TFCC) ภายใต้สถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมเป็นเกียรติกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการรับรองความถูกต้องของไม้ด้วยตนเอง (Self-Declaration) และขอบเขตผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ FLEGT-VPA ประเทศไทย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จ.ระยอง

ภายในการประชุมมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมให้ความเห็นอย่างครบถ้วน ทั้งภาคเกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีวิทยากรจากกรมป่าไม้เข้ามาร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนำเคลื่อนที่ไม้ที่ถูกต้อง ตลอดจนหาแนวทางยกระดับอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้มีคล่องตัวมากขึ้นตามหลักกฎหมายไทยด้วย ทั้งนี้ การประชุมระดมความเห็นยังคงจัดอีก 2 ภาคด้วยกัน ได้แก่ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ภาคเหนือในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ สำนักงานฯ ขอเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ FLEGT-VPA ของไทยต่อไป

X
X