วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมกราคม 2564 ดังต่อไปนี้

การผลิต
จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม 2564 มีทั้งสิ้น 148,118 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 5.21 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 3.53 การผลิตลดลงเพราะผลิตขายในประเทศลดลงร้อยละ 12.38 แต่ผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.77 จากประเทศคู่ค้าเริ่มมียอดขายรถยนต์ดีขึ้น
รถยนต์นั่ง เดือนมกราคม 2564 ผลิตได้ 53,609 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 9.81
รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนมกราคม 2564 ผลิตได้ 23 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 15
รถยนต์บรรทุก เดือนมกราคม 2564 ผลิตได้ทั้งหมด 94,486 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 2.4
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมกราคม 2564 ผลิตได้ทั้งหมด 92,339 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 2.38 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 23,352 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 2.94
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 56,908 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 2.78
• รถกระบะ PPV 12,079 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 0.72

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน – มากกว่า 10 ตัน เดือนมกราคม 2564 ผลิตได้ 2,147 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 3.24

ผลิตเพื่อส่งออก
เดือนมกราคม 2564 ผลิตได้ 85,797 คัน เท่ากับร้อยละ 57.92 ของยอดการผลิตทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 0.77
รถยนต์นั่ง เดือนมกราคม 2564 ผลิตเพื่อการส่งออก 29,977 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 6.65
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมกราคม 2564 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 55,820 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 2.13 โดยแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 7,980 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 27.72
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 42,482 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 2.55
• รถกระบะ PPV 5,358 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 42.77

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ
เดือนมกราคม 2564 ผลิตได้ 62,321 คัน เท่ากับร้อยละ 42.08 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 12.38
รถยนต์นั่ง เดือนมกราคม 2564 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 23,632 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 24.58
รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมกราคม 2564 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 36,519 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 2.75 ซึ่งแบ่งเป็น

• รถกระบะบรรทุก 15,372 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 13.70
• รถกระบะดับเบิลแค็บ 14,426 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 15.69
• รถกระบะ PPV 6,721 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 155.55

รถจักรยานยนต์
เดือนมกราคม 2564 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 219,977 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 4.95 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 165,874 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 1.66 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 54,103 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 16.49

ยอดขาย
ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมกราคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 55,208 คัน ลดลงจากเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 46.96 ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 21.3 เพราะลูกค้ากังวลการระบาดของโควิด19 รอบสองในเดือนธันวาคม 2563 และกระจายไปหลายจังหวัด จึงรอดูความรุนแรงว่าจะมากน้อยแค่ไหน
ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 135,641 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 6.63 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 9.53

การส่งออก

รถยนต์สำเร็จรูป
เดือนมกราคม 2564 ส่งออกได้ 74,132 คัน โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้ว ร้อยละ 8.25 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 13.53 การส่งออกเริ่มดีขึ้นเป็นลำดับเพราะส่งออกเพิ่มขึ้นสามตลาด คือตลาดเอเชีย ตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยยอดขายรถยนต์ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาดีขึ้นในหลายประเทศเช่นจีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย
โดยมีมูลค่าการส่งออก 41,435.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 28.40
• เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,848.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 42.32
• ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 15,923.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 29.75
• อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,699.80 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 0.94
รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม 2564 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 61,906.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 28.27

รถจักรยานยนต์
เดือนมกราคม 2564 มีจำนวนส่งออก 79,811 คัน (รวม CBU + CKD) โดยเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2563 ร้อยละ 1.76 และเพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 2.28 โดยมีมูลค่า 7,535.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 21.23

• ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 194.66 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 22.70
• อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 142.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 18.89

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนมกราคม 2564 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 7,873.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 19.50

เดือนมกราคม 2564 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 69,780.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 27.22

X
X