วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. ในฐานประธาน กกร. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึง E-Commerce Platform รองรับ New Normal หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย โดยมีคุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธาน ส.อ.ท. ผู้แทนจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference โดยได้รับเกียรติจากคุณปฐมา จันทรักษ์ รองประธานด้านการขยายธุรกิจในกลุ่มประเทศอินโดจีน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านให้เกียรติเข้าร่วมหารือ ณ ห้อง Passion 802 ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมฯ

          ประธาน กกร. ต้องการช่วยเหลือให้ SMEs ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน Local Economy ได้เข้าถึงตลาดใหม่ๆทั้งในและต่างประเทศ โดย กกร. จะเป็นศูนย์กลางสนับสนุนด้านการให้บริการ SME สามารถเข้าถึง Ecommerce Platform ต่างๆ รวมถึงการช่วยเรื่องโลจิสติกส์และการเงิน เพื่อช่วยให้ SMEs มีโอกาสในการขายสินค้ามากขึ้น โดยจะเชิญองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงภาครัฐเข้ามาช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อสนองนโยบาย Local Economy ของภาครัฐ

ทั้งนี้ กกร. มีข้อเสนอดังนี้

1. สร้าง Eco System ให้เชื่อมต่อ Platform ต่างๆ ในการสนับสนุนให้ SMEs เข้าสู่ระบบ E-Commerce ให้สะดวกทั้ง B2B B2C และ C2C
2. จัดตั้ง B2B One Stop Service Platform เพื่ออำนวยความสะดวกให้ SME ในการทำธุรกิจ

X
X