แนวปฏิบัติสำหรับผู้นำเข้าสินค้าเพื่อการผ่านแดน/ถ่ายลำ ที่ประสงค์จะขอขยายระยะเวลาเพื่อนำของออกจากประเทศไทยอัน มีเหตุจากพฤติการณ์พิเศษจากการระบาดของโรคCOVID-19  #FTILOGISTICS #FTIผ่านแดนถ่ายลำ

X
X