นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร (สอก.) และประธานสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (Thailand Forest Certification Council: TFCC) และนายสรกิจ มั่นบุปผชาติ รองประธาน สอก. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ PEFC ประจำปี 2020 โดยมีผู้เข้าประชุมฯ กว่า 150 คน จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยได้ร่วมกันพิจารณากลยุทธ์การบริหารและดำเนินงาน ปี 2021 ครอบคลุมงานด้านเทคนิคเฉพาะการป่าไม้ ค่าธรรมเนียม และงบประมาณ รวมถึงด้านการประชาสัมพันธ์ สร้างความตระหนักรู้ เพื่อขับเคลื่อนการรับรองด้านป่าไม้ตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้การประชุมฯ นี้ มาตรฐานห่วงโซ่การควบคุมผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ (มอก.2861) ของไทยได้รับประกาศเทียบเท่ามาตรฐาน PEFC อย่างเป็นทางการ เป็นอีกก้าวของอุตสาหกรรมไม้ไทย มาตรฐานไทย มาตรฐานโลก

X
X