9 ตุลาคม 2563 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (Industrial Standard Committee : ISC) ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายเชิญพร เต็งอำนวย นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผู้แทน อย. และผู้แทนจากกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีวาระสำคัญๆ ดังนี้
1) การผลักดันงาน Made in Thailand
2) งานส่งเสริมมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยครั้งนี้มีประเด็นปัญหากรณีเร่งด่วนการบังคับใช้ QR Code มอก.แสดงในผลิตภัณฑ์
3) งานยกระดับ และพัฒนางานมาตรฐานด้านสุขภาวะให้กับสมาชิก โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดมาตรฐานใหม่สำหรับสินค้าด้านสุขภาวะ
4) การยกระดับงานบริการเอกสารรับรองต่างๆ ของ ส.อ.ท. ซึ่งได้แก่ งานใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า(C/O), สูตรการผลิต BOI, APEC CARD และการออกหนังสือรับรองฐานะการเงิน
X
X